El Ple de setembre se celebra el dijous 21

Última revisió 15-09-2023 13:57
15/09/2023

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal el dijous 21 de setembre, a les 19 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament.

Es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l'audiència pública prèvia al Ple, també de manera presencial i a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l'audiència pública abordi algun assumpte poden sol·licitar-ho per diverses vies. La primera, telemàtica, a través del tràmit específic de la Seu Electrònica. També poden fer-ho presencialment, a l'OAC o a la llista que es posarà a disposició del públic a les 18 h del 20 de juliol, mitja hora abans de l'inici de l'Audiència.

Ordre del dia

La sessió ordinària del Ple del 21 de setembre de 2023 es convoca amb l’ordre del dia següent:

I. Part resolutiva:
1. Aprovació dels esborranys de les actes següents:
- Ple extraordinari del dia 17 de juny de 2023.
- Ple extraordinari del dia 26 de juny de 2023.
- Ple extraordinari del dia 4 de juliol de 2023.
- Ple ordinari del dia 20 de juliol de 2023.
2. Informacions de l'Alcaldia.
3. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2023 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
4. Donar compte de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l’Ajuntament del Masnou corresponent al primer i segon trimestres de 2023 i càlcul del període mig de pagament.
5. Aprovació del compte justificatiu corresponent a l'assignació econòmica del Grup Municipal de C’s, corresponent al 1r semestre de 2023.
6. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament del Masnou de l’exercici 2022.
7. Donar compte de l'acceptació dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva.
8. Règim dedicacions i retribucions, i assistències membres electes.
9. Modificació dels nombre de titulars a les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes.
10. Nomenament dels i les representants municipals per a diferents organismes.
11. Modificació puntual PGOU sectors PE4 Can Barnades i PE6 Joan Roig i entorns del pg. de Bellreguard.
12. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de l'Edificació.
13. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de terrasses d’establiments de restauració i assimilats als espais públics.
14. 2a pròrroga conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament del Masnou i el Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del servei en matèria de recollida i transports de residus municipals.

II. Part de control:
15. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes de juliol i agost del 2023.
16. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de juliol de 2023.
17. Declaracions institucionals.
18. Precs i preguntes.

Sala de plens. Ajuntament del Masnou.
Sala de plens. Ajuntament del Masnou.