El pati del Casino ja és propietat de l'Ajuntament

Última revisió 30-09-2022 09:41
29/09/2022

El consistori ja pot sol·licitar l’autorització judicial per entrar-hi, perquè l’entitat no s’ha presentat ni a l’acte de pagament ni a l’atorgament de l’acta d’ocupació

L’Ajuntament del Masnou ja és propietari del pati del Casino, un cop ha dipositat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya la indemnització per l’expropiació del recinte. L’Ajuntament va efectuar el pagament ahir, 28 de setembre. Aquest fet comporta el canvi de propietat.

S’hi han dipositat 234.956,88 euros després que l’entitat no es presentés a l’acte de pagament, convocat a les 10 del matí del mateix dia, 28 de setembre. Una hora després s’havia de fer l’atorgament de l’acta d’ocupació del pati, però no es va efectuar, perquè tampoc no va comparèixer cap representant del Casino, cosa que hauria suposat, simbòlicament, l’entrega de les claus del recinte. Per tant, l’Ajuntament no posseeix encara el pati, tot i tenir-ne la propietat. El consistori ja ha sol·licitat l’autorització judicial d’entrada per fer efectiva la possessió.

L’objectiu de l’Ajuntament del Masnou és convertir el recinte del pati del Casino en una gran plaça pública. Cal precisar que l’expropiació no afecta els edificis de l’entitat —el del mateix Casino i el del teatre—, sinó només el pati i la construcció que allotja els vestidors. La modificació urbanística que implica l’expropiació va ser aprovada inicialment pel Ple municipal del 22 de juliol del 2021. Va ser el 7 de març d’enguany quan la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (Generalitat de Catalunya) va aprovar-la de manera definitiva. Uns mesos més tard, el 28 de juliol, la Junta de Govern Local va aprovar el projecte d’expropiació.

Futura plaça

En paral·lel, l’Ajuntament ha aprovat de manera inicial el projecte d’urbanització de l’àmbit del Casino, document que actualment es troba en període d’informació pública, fins al 21 d’octubre. Aquesta és, per tant, la data límit per presentar-hi al·legacions. S’ha d’assenyalar que aquest projecte d’urbanització només planteja la reconfiguració bàsica, de mínims, d’aquesta superfície de 3.019,31 metres quadrats. No estableix, en cap cas, el disseny definitiu de la futura plaça.

L’Ajuntament preveu organitzar un procés participatiu perquè la ciutadania expressi les seves preferències, en qüestions com la vegetació que hi haurà, els elements que contindrà, la disposició d’espais... Posteriorment, un cop identificades les preferències ciutadanes, es convocarà un concurs d’idees arquitectònic per definir el disseny final de la plaça.

Negociació

Tot i les ofertes fetes per l’Ajuntament i les converses mantingudes durant anys per tal que el Casino accedís a traspassar la propietat del pati, sempre amb l’objectiu de crear-hi una plaça pública, no s’ha pogut arribar mai a cap acord, cosa que va quedar palesa en l’audiència pública que es va celebrar el 2 de juny d’enguany. Allà, representants del Casino van anunciar que litigarien per tal de retenir-ne la propietat. Entre altres accions, l’entitat va demanar mesures cautelars al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la modificació del planejament urbanístic aprovada pel Ple el 22 de juliol del 2021, que van ser denegades. I és que aquesta modificació és la base prèvia sobre la qual se sustenta el projecte d’expropiació forçosa. Val a dir que les converses continuen obertes. L’Ajuntament ha fet noves propostes a l’entitat i resta disposat a valorar les alternatives que pugui presentar el Casino.

No obstant això últim, i en coherència amb la manca d’acord, el Casino tampoc no considera justa la valoració feta per l’Ajuntament per indemnitzar l’entitat. Si bé inicialment s’havia estimat que rondaria els 300.000 euros, finalment ha estat quantificada en 234.956,88 euros, que són els diners que ha dipositat l’Ajuntament per esdevenir propietari de la superfície del pati com a espai públic del municipi. Si, com és d’esperar, l’entitat no accepta aquesta valoració, serà el Jurat d’Expropiació de Catalunya qui fixi un preu per a la indemnització. Si alguna de les dues parts impugna aquesta decisió, l’apreuament definitiu serà determinat pel TSJC. En qualsevol cas, aquest litigi pel preu no atura ni la presa de possessió del pati per part de l’Ajuntament ni la urbanització de la plaça.