Noves subvencions per al foment de l'economia local

Última revisió 06-03-2023 08:21
03/03/2023

El 6 de març s’inicia el termini de presentació de les sol·licituds als ajuts municipals d'aquest 2023

El 23 de febrer de 2023, la Junta de Govern Local va aprovar una nova convocatòria d’ajuts destinada a fomentar l’economia local i a consolidar el teixit productiu, així com a impulsar el mercat de treball al municipi durant aquest 2023. La convocatòria, que tindrà una dotació total de 77.000 euros, inicia el termini per presentar les sol·licituds el dilluns 6 de març i finalitzarà el dimarts 18 d’abril de 2023, un cop s’ha publicat l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), avui, 3 de març de 2023.  

Les persones interessades poden concórrer a les línies d’ajut següents:

  • Línia 1. Inversions en locals: L’objecte de les subvencions és fomentar la realització d’inversions per ampliació, adequació i millora de locals comercials, de serveis o industrials situats al terme municipal del Masnou, per tal de contribuir a la consolidació del teixit productiu local i al desenvolupament econòmic i comercial del municipi.
  • Línia 2. Establiment i posada en marxa d’activitats empresarials: L’objecte de les subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa una nova activitat empresarial al municipi.
  • Línia 3. Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per part d’empreses del municipi.
  • Línia 4. Promoció comercial i digitalització: L’objecte de les subvencions és impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi.

Les empreses o persones empresàries beneficiàries d’aquests ajuts poden presentar una sol·licitud per a cadascuna de les línies i poden optar als imports màxims individuals de subvenció:

Línia

Quantia màxima individualitzada

Línia 1. Inversions en locals

1.500 €

Línia 2. Establiment i posada en marxa d’activitats empresarials

3.000 €

Línia 3. Creació d’ocupació

1.500 €

Línia 4. Promoció comercial i digitalització

1.500 €

 

Aquesta convocatòria és de concurrència competitiva. Les sol·licituds presentades es valoraran segons els criteris de valoració ja fixats prèviament a les bases reguladores i la convocatòria.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Les empreses sol·licitants han de complir els requisits següents en el moment de la sol·licitud de la subvenció:

-Trobar-se degudament constituïdes.

-Tenir el domicili social o bé disposar d'un local comercial, de serveis o industrial amb activitat al terme municipal del Masnou.

-Tenir llicència o l'autorització corresponent per a l'activitat.

-Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

-No ser deutores de l'Ajuntament del Masnou per cap concepte.

Com se sol·liciten?

Empleneu i signeu el formulari, acompanyat de la documentació general, específica i la documentació justificativa de la despesa o inversió segons indiquen les bases per a cada línia. Tràmit.

Presentació telemàtica mitjançant instància genèrica.

Qüestions que cal tenir en compte:

-El formulari de sol·licitud s'ha de signar amb el certificat digital o bé s'ha d'imprimir el document, signar-lo i escanejar-lo per adjuntar-lo a la presentació telemàtica.

-Les subvencions de la línia 1,2, 3 i 4 s’han de destinar a finançar projectes o actuacions desenvolupades entre el dia 1 de gener de 2022 i el dia 31 de desembre de 2022 (ambdós inclosos). Només s’acceptaran els documents justificatius de les despeses o inversions datats entre el dia 1 de gener de 2022 i el dia 31 de desembre de 2022. El justificant de pagament ha d'estar datat entre el dia 1 de gener de 2022 i el dia 28 de febrer de 2023. Específicament per a la línia 3, el nombre màxim de contractes subvencionables per empresa és de dos.

Sessió informativa

El 13 de març, a les 14.30 h, a l'auditori de la Casa del Marquès, es durà a terme una sessió pública informativa en relació amb aquesta convocatòria de subvencions i amb la finalitat d'aclarir els dubtes de les persones i empreses interessades a sol·licitar-les. Per assistir-hi, cal comunicar la inscripció prèvia a través de la bústia de correu electrònic casadelmarques@elmasnou.cat o als telèfons 93 540 43 32 o 93 557 17 70.

Més informació

Podeu consultar tota la informació i la documentació relativa al tràmit en aquest enllaç.

Per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb aquesta convocatòria podeu posar-vos en contacte directament amb el personal tècnic de Promoció Econòmica a l’adreça de correu  casadelmarques@elmasnou.cat.