El ple de juliol tindrà lloc el dijous 22

Última revisió 19-07-2021 10:19
16/07/2021

Es convoca una sessió ordinària del Ple municipal, el 22 de juliol de 2021, a les 19 h.

Es farà de forma telemàtica i es retransmetrà a través del canal Yotube de l'Ajuntament del Masnou.

Audiència pública prèvia al Ple

A les 18.30 h tindrà lloc l’Audiència pública prèvia al Ple, de forma telemàtica (com a mesura preventiva per la pandèmia de la COVID-19). Es retransmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Les persones que vulguin que l’Audiència pública abordi algun assumpte han de sol•licitar-ho per instància a l'Ajuntament abans de les 14 h del 22 de juliol. Poden fer-ho aquí.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 17 de juny i del Ple extraordinari i urgent del 8 de juliol de 2021.
2.- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4.- Reconeixement de fill predilecte de la Vila del Masnou al Sr. Jordi Pericot Canaleta.
5.- Reconeixement de fill predilecte de la Vila del Masnou al Sr. Juan Antonio Masoliver Ródenas.
6.- Reconeixement de filla predilecta de la Vila del Masnou a la Sra. Carme Giralt Rosés.
7.- Aprovar inicialment la rectificació dels Estatuts de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L.
8.- Aprovació inicial de l'expedient número 14/2021 de Modificació per suplement de crèdit finançat amb Romanent de despeses Generals.
9.- Modificació del nomenament de representant municipal del Grup Municipal de la CUP -AMUNT al Consell Escolar Municipal i Consell de Municipal de Benestar Social.
10.- Modificació del nomenament de representant de l’entitat de la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou al Consell de Promoció Econòmica.
11.- Festes locals per a l’any 2022.
12.- Adhesió al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.
13.- Aprovar inicialment la modificació parcial de l’article 3.1 del Reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica.
14.- Compensació final del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió de l'escola bressol municipal Sol Solet (lot 1), en motiu de la crisi sanitària derivada de la Covid-19.
15.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit del Casino del Masnou.
16.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació del Masnou en l'àmbit del carrer de Can Mandri i de la parcel•la delimitada pels carrers d'Almeria, del Berguedà i de Pol•lacra Goleta Constanza.
17.- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.
18.- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern. 
19.- Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS respecte de la seguretat al municipi.
20.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs contra la dictadura i en suport al poble Cubà.

Sala de Plens de l'Ajunament del Masnou
Sala de Plens de l'Ajunament del Masnou