Oficina de Rendes

Des de l'Oficina de Rendes es fan les tasques vinculades als padrons fiscals i les liquidacions referents a impostos, taxes i preus públics.

Des d'aquí podeu accedir a les:

A l'Oficina de Rendes podeu fer els tràmits següents:

 • Autoliquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
  Aquest impost municipal que s'ha de pagar en cas de transmissió d'un bé immoble (casa, pis, local, plaça d'aparcament, traster, etc.) ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió. 
  Si us interessa obtenir el càlcul de la vostra autoliquidació cliqueu aquí Càlcul previ.
 • Correcció de dades tributàries
  Si heu detectat alguna dada incorrecta en algun rebut que heu pagat, com ara l'adreça fiscal, el nom i cognoms o el DNI, per corregir-les, heu d'aportar la documentació que acrediti la modificació. Més informació.
 • Domiciliació bancària de tributs
  Si voleu domiciliar tributs, donar de baixa o modificar la domiciliació bancària existent, perquè l'Ajuntament pugui cobrar correctament els impostos, taxes i els preus públics municipals directament, trobareu tota la informació aquí.
 • Impost sobre béns immobles:
  Declaracions cadastrals
  Si sou propietaris o propietàries de noves construccions, de construccions existents o de solars on s'hagin fet variacions, inclosa l'alteració de la titularitat, heu de tramitar obligatòriament la declaració de la variació cadastral. Trobareu tota la informació aquí.
  Podeu presentar les declaracions cadastrals presencialment al Departament de Rendes, que comprovarà les dades declarades, us farà entrega d'una còpia de la declaració i, posteriorment, ho tramitarà a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona.
  Si ho preferiu, podeu presentar-ho a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona per via telemàtica. Més informació.

Altres informacions

L'Ajuntament del Masnou té delegat en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) la gestió i recaptació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-04-2019 16:25