I-2020-002 Procés selectiu per a cobrir interinament una plaça d'arquitecte

L'anunci de les bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament una plaça d'arquitecte, es publicarà en el BOPB de l'1 d'abril de 2020, el termini de presentació d'intàncies de 20 dies naturals s'iniciarà quan s'aixequi la suspensió de terminis per la COVID-19.