2019-008 Procés selectiu per cobrir el lloc de treball de vigilant cívic, mitjançant el sistema de concurs oposició

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat