Comissions informatives

Composició

Són òrgans complementaris del Ple per a la prèvia informació de les matèries que hagin de ser discutides o aprovades pel Ple, per a l'emisió dels informes que siguin demanats pel Ple o per la Comissió de Govern. Actualment, hi ha les següents:

Comissió informativa de serveis generals:

Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia.
Titular senyora Sílvia Folch i Sánchez.
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner.

Comissió informativa de comunitat i persones:

Àmbit: Àrea de comunitat i persones.
Titular senyor Albert Alfaro i Giró.
Suplent senyora Neus Tallada i Moliner.

Comissió informativa de territori:

Àmbit: Àrea de territori.
Titular senyor Ricard Plana i Artús.
Suplent senyor Joaquim Fàbregas i Sagué.

Comissió especial de comptes:

President: Sr. Jaume Oliveras i Maristany
Suplent: Sra. Sílvia Folch i Sánchez.

Les comissions informatives es convoquen quan hi ha temes pendents de dictaminar i que són competència del Ple, com a norma general, la setmana prèvia a la sessió plenària.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2018 12:28