Recursos Humans i Règim Intern

La gestió dels recursos humans és una peça fonamental per al desenvolupament de les organitzacions. La seva activitat se centra en la gestió de tot allò relacionat amb les persones que donen forma i treballen, en aquest cas, a l'Ajuntament. La seva funció és dotar del personal adient l'Administració perquè l'organització camini cap a la modernització i compleixi els seus objectius, entre els quals es troba el de donar un servei eficaç i eficient a la ciutadania.

A grans trets, el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament del Masnou s'encarrega de totes les gestions relacionades amb les persones que hi treballen perquè funcioni satisfactòriament el gran engranatge que és aquesta institució.

Entre les seves funcions principals es troben els tràmits relacionats amb la planificació del personal (la plantilla de treballadors i la relació de llocs de treball, entre d'altres), la selecció i provisió de noves places, la contractació i la nòmina del personal, la negociació col·lectiva amb els representants dels treballadors, la formació del personal i la tramitació d'incidències. En conjunt, aquest Departament s'encarrega de donar forma a l'estructura de l'organització, és a dir, quines relacions s'estableixen entre els diferents estrats sobre els quals s'alça l'Ajuntament, i entre els quals es troben, a més del personal d'oficina, col·lectius com la Policia Local, el personal de neteja dels equipaments municipals, la brigada de manteniment o els encarregats que els equipaments estiguin disponibles per a la ciutadania en els horaris establerts. Aquestes són les vessants més visibles de l'activitat de la plantilla de l'Ajuntament, que es compon de 235 places per assegurar els serveis que dóna l'Administració local. Actualment, el Departament de Recursos Humans es compon de cinc treballadores: la responsable, dues tècniques auxiliars i dues auxiliars administratives.

Un altre dels objectius pels quals es treballa des del Departament de Recursos Humans és assolir uns nivells de modernització i de tecnificació que contribueixin que l'organització pugui respondre a les necessitats que imposa una societat com l'actual, plural, amb canvis i innovacions constants, i, d'altra banda, a situacions que reclamen solucions cada vegada més efectives i urgents. En aquest sentit, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, amb els vots a favor de l'Equip de Govern i l'abstenció del Grup Municipal del PP.

Relació amb la ciutadania

Si bé la vessant més visible del Departament de Recursos Humans és el bon funcionament dels altres departaments o col·lectius que treballen a l'Ajuntament, també hi ha una relació directa amb la ciutadania, especialment quan es duen a terme processos de selecció de personal. En aquest moment, tot i que la legislació no permet l'increment de places de nova creació, des de Recursos Humans s'està duent a terme la tramitació dels processos selectius convocats i iniciats en anys anteriors. Des de l'apartat d'oferta d'ocupació pública de la pàgina web municipal (http://elmasnou.cat/informacio-oficial/convocatories-de-personal) es pot trobar tota la informació relacionada amb aquests processos selectius.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-10-2018 16:34