Renovat el compromís amb Masnou Gats per al control de les colònies de gats de carrer

Última revisió 07-09-2018 14:18
14/07/2017

Ahir a la tarda, l’Ajuntament del Masnou va signar per segon any consecutiu un conveni amb l’associació Masnou Gats, entitat sense ànim de lucre, dedicada a la protecció i defensa dels animals. L’alcalde, Jaume Oliveras, i la presidenta de l’associació, Sònia Borràs, van formalitzar l’acord que serà vigent des del mateix dia de la signatura fins a 31 de desembre de 2017.

El conveni signat regula les obligacions d’ ambdues parts en matèria de protecció dels animals, i en concret, en el control de la població de gats de carrer del municipi del Masnou durant l’any 2017. D’ una banda, l’Ajuntament aportarà a l’entitat una quantia de 7.000 euros, i es compromet a fer les gestions necessàries per localitzar les persones propietàries dels gats que porten identificació i que l’associació no ha pogut trobar en 48 hores.

D’una altra banda, Masnou Gats farà un control poblacional a través de la reestructuració, ordenació i manteniment de les colònies controlades de gats. Per això, es compromet a identificar les ubicacions, valorar-ne l’estat, i mantenir la informació actualitzada, com venia fent fins ara. També es compromet a: promoure’n la unificació en ubicacions discretes sempre que sigui possible; capturar els gats, esterilitzar-los, i retornar-los al carrer d’acord amb el “Programa per a l’establiment de colònies controlades de gats en àmbits urbans” de la Diputació de Barcelona; a portar-ne un registre; fomentar-ne l’adopció; entre d’altres.

Signatura conveni Masnougats 2 any
Signatura conveni Masnougats 2 any