Ja es poden sol·licitar els ajuts per a la quota de l'IBI

Última revisió 07-09-2018 14:18
05/12/2017

A partir del dilluns 11 de desembre i fins al dia 22 del mateix mes, es poden sol·licitar els ajuts sobre la quota de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica. Poden demanar-los persones que són propietàries de l’habitatge on resideixen i també persones que viuen en habitatges llogats però que paguen la quota de l’IBI repercutida als rebuts de lloguer. Els habitatges no poden superar els 60.000 euros de valor cadastral. L'ajut atorgat pot ser equivalent al 60% de la quota líquida de l'IBI, amb un import màxim per sol·licitud de 350 euros.

Els requisits per optar als ajuts estan regulats a les bases que van ser aprovades pel Ple municipal el 20 de juliol de 2017. Les persones interessades han de presentar el formulari de sol·licitud acompanyat de la documentació relativa al compliment dels requisits a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Requisits que s'han de complir per optar als ajuts

A la data de meritació de l’impost (1 de gener), la persona sol·licitant (i, si escau, la seva parella) ha de complir els requisits següents:

  1. Ser propietària o llogatera del domicili habitual.
  2. Estar empadronada al domicili habitual.
  3. Ser subjecte passiu de l’impost sobre béns immobles (IBI) en el padró o en el rebut de lloguer del domicili habitual segons el contracte.
  4. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
  5. No tributar, ni la persona sol·licitant ni cap de les persones integrants de la unitat familiar empadronades al domicili, en concepte d’impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l’habitatge habitual i un màxim d’una plaça d’aparcament.
  6. Només es valoraran les sol·licituds de les persones que disposen d’un altre immoble quan aquest s’hagi cedit a la Borsa de Lloguer Social municipal. La persona que ha llogat l’habitatge que ha estat cedit a la Borsa de Lloguer Social municipal també pot sol·licitar l’ajut sobre la quota de l’IBI, sempre que tingui repercutit l’import de l’impost en el rebut de lloguer.
  7. Residir en un habitatge amb un valor cadastral inferior als 60.000 euros.
  8. Disposar d’uns ingressos que no superin les quanties següents:

a) Per a una persona sola empadronada al domicili: 2 vegades l’IRSC de 2015 (1.138,24 euros mensuals o 15.935,36 euros anuals).
b) Per a dues persones empadronades al domicili: 2,5 vegades l’IRSC de 2015 (1.422,80 euros mensuals o 19.919,20 euros anuals).
c) Per a tres persones o més empadronades al domicili: 3 vegades l’IRSC de 2015 (1.707,36 euros mensuals o 23.903,04 euros anuals).
d) Per a una família en què resideixi una persona que acrediti una disminució amb certificat emès per l’ICASS o per a una família monoparental: 2,5 vegades l’IRSC de 2015 (1.422,80 euros mensuals o 19.919,20 euros anuals).

Si la persona sol·licitant compleix dos dels requisits establerts en aquest darrer apartat, se li aplica aquell que li resulta més favorable.