El Ple del setembre serà el dijous 21

Última revisió 07-09-2018 14:18
15/09/2017

El proper Ple ordinari serà el 21 de setembre de 2017, a les 20 h, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 de juliol de 2017.
2. Informacions i comunicacions d'Alcaldia.
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació del compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
5. Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l'any 2017 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
6. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per transferències 29/2017 entre aplicacions de diferent grup de programa.
7. Aprovació dels dos dies festius addicionals d'obertura per als establiments comercials per a l'any 2018.
8. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a la pràctica esportiva individual per a l'any 2017.
9. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics municipals per promoure la rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús residencial al municipi del Masnou, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.
10. Aprovació inicial del Pla de mobilitat urbana sostenible del Masnou 2016-2021.
11. Aprovació de la modificació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou.
12. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.
13. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
14. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra els atemptats terroristes i l'ús de la violència.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.


A les 19.30 h començarà l'audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.