El Ple del mes de maig serà el dijous 18

Última revisió 07-09-2018 14:17
12/05/2017

La propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament es farà el dia 18 de maig de 2017, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent:

 • Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
 • Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
 • Donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre de l'any 2017 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
 • Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes.
 • Aprovació de la concessió administrativa per a l'ocupació del domini públic ferroviari relativa a l'autorització d'ADIF per l'execució de les obres ordinàries del projecte de millora de l'accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil.
 • Resolució dels recursos de reposició interposats per la mercantil Transport Urbans del Masnou, SL i el Banc Popular Español, SA, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament del Masnou de data 22 de desembre de 2016, en virtut del qual es va aprovar definitivament la liquidació definitiva del contracte de servei de transport urbà del municipi del Masnou.
 • Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.
 • Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
 • Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions relacionades amb la instal·lació d'ascensors o d'aparells elevadors als edificis plurifamiliars d'habitatges.
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP d'adhesió al projecte "No puc esperar!".
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'Audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.