El ple del mes d'abril serà el dijous 27

Última revisió 07-09-2018 14:17
21/04/2017

La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament corresponent al mes d'abril es farà el dijous 27, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l'ordre del dia següent:

1.Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 16 de març de 2017.

2.Pressa de possessió de la Sra. Rosa Subirats i Naval com a regidora de la CUP-PA.

3.Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

4.Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

5.Donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2016.

6.Donar compte del decret d'aprovació del marc pressupostari a mig termini, 2018-2020.

7.Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes.

8.Designar l'Alcalde com a membre del Consell d'Administració Promociones Portuarias, S.A.

9.Resolució de les al·legacions i aprovació del codi de bon govern i transparència municipal de l'Ajuntament del Masnou.

10.Modificació plantilla i relació de llocs de treball 2017.

11.Aprovació inicial de les bases específiques sobre concessió de subvencions a empreses de nova creació.

12.Aprovació inicial de les bases específiques premi d'emprenedoria @elmasnou_jove.

13.Modificació Annex Inversions exercici 2017 i aprovació expedient número 13/2017 de modificació per crèdit extraordinari i suplement de crèdit del finançament afectat.

14.Aprovació expedient 14/2017 de la modificació de pressupost de despeses 2017 per crèdit extraordinari.

15.Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals dins del terme del Masnou i el seu text refós.

16.Aprovació provisional del Pla Especial del Club Nàutic del Masnou.

17.Aprovació inicial de la Modificació del Pla General d'Ordenació del Masnou en relació a un canvi de qualificació urbanística de la finca situada en el carrer de Barcelona, núm. 46.

18.Declaració d'interés municipal de les obres de construcció d'un aparcament públic al sector Illa Centre, carrers, d'Itàlia, números 7-15, Flos i Calcat, números 4-10 i Pintor Doménech Farré, número 13 del Masnou.

19.Resolució de les al·legacions i aprovació de les conclusions de l'expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou.

20.Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

21.Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

22.Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport de la plataforma "Trans*forma la Salut", per a un nou model de salut.

23.Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per instar el Govern de l'Estat a suprimir la taxa de reposició d'efectius en la funció pública i a modificar la regla de despesa.

24.Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport a la creació d'un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l'exterior.

25.Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en commemoració del 86è aniversari de la proclamació de la 2a República.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'Audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.