El Ple del gener serà el dijous 25

Última revisió 07-09-2018 14:18
19/01/2018

La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament es farà el dia 25 de gener de 2018, a les 20 h, a la sala de sessions de la casa consistorial, amb l'ordre del dia següent:


1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple extraordinari del 26 d'octubre de 2017.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte de la nova composició del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ).

5. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró municipal referida a 1 de gener de 2017.

6. Modificar el nomenament de representant municipal al Consell Escolar Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, i al Consell Municipal de Benestar Social.

7. Nomenament del jutge o jutgessa de pau titular.

8. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les condicions d'exercici de l'activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d'altres substàncies anàlogues.

9. Revisió de tarifes de l'aigua 2018.

10. Ratificació del Decret d'Alcaldia 2017LLDA002465, d'aprovació de les tarifes de transport urbà de viatgers per a l'any 2018.

11. Modificació de l'article 5.C.1 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'ocupació de terrenys d'ús públic, referent a les parades de venda en el mercat setmanal.

12. Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa del Pressupost vigent, per tal d'adequar la relació de subvencions nominatives d'Esports.

13. Inadmissió a tràmit de l'al·legació a l'aprovació inicial del Pressupost general 2018, bases d'execució, relació de subvencions nominatives i plantilla de l'exercici 2018.

14. Aprovació definitiva del Pressupost general 2018, bases d'execució, relació de subvencions nominatives i plantilla de l'exercici 2018.

15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

16. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

17. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació amb el tancament de les dependències municipals el 3 d'octubre i les posteriors actuacions en relació amb la jornada laboral perduda.

18. Moció presentada pel Grup Municipal de C's per demanar la devolució automàtica de l'import dels serveis municipals no prestats el passat dia 3 d'octubre de 2017, en romandre tancades les instal·lacions municipals per "l'aturada de país".

19. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per proposar actuacions per a la construcció d'habitatge públic protegit de lloguer a la parcel·la situada al carrer de Montevideo.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.