El Ple de novembre serà el dijous 16

Última revisió 07-09-2018 14:18
10/11/2017

El proper Ple ordinari serà el 16 de novembre de 2017, a les 20 h, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de setembre de 2017.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació del compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del Pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

5. Donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de l’any 2017 sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

6. Aprovació inicial de l'expedient número 36/2017, de modificació de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa.

7. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell de la Vila de l’Ajuntament del Masnou.

8. Modificació del Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.

9. Nomenament i cessament de membres del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.

10. Aprovar la denominació de la pista esportiva del Complex Esportiu del Masnou com a "pista Ricky Rubio".

11. Rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament del Masnou a 31/12/2016.

12. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a entitats a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.

13. Declaració d’utilitat pública o interès social de les oficines de l’Associació Síndrome d’Asperger del Maresme situades en el local 2.2. del carrer de l'Agricultura, 16-18, del Masnou.

14. Aprovació inicial del Pla director d’abastament d’aigua potable al municipi del Masnou.

15. Addenda del contracte entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA per al servei de subministrament d’aigua del municipi.

16. Finalització de la prestació del servei d'abastament d'aigua per part d'Aigües Aragó CB.

17. Conveni entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA per a l’execució d’obres de millora de la xarxa del servei municipal de subministrament d’aigua potable.

18. Expedient de revisió de tarifes del Servei Municipal de Subministrament d’Aigua del municipi del Masnou per al període d’octubre de 2017 a setembre de 2018.

19. Aprovació inicial del Pressupost general 2018, bases execució, relació de subvencions nominatives, plantilla, catàleg i la relació de treball de l'exercici 2018.

20. Qüestió de confiança vinculada a l'aprovació inicial del Pressupost general, bases d'execució, i relació de subvencions nominatives de l'exercici 2018.

21. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

22. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

23. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per demanar la gestió municipal dels habitatges de la Sareb i evitar l'especulació immobiliària als municipis.

24. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ i CUP-PA per la llibertat de les preses i presos polítics.

25. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a l'empresonament del vicepresident i 7 consellers i conselleres del Govern de Catalunya.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.