El Ple de l'Ajuntament aprova la nova Ordenança de civisme i convivència ciutadana

Última revisió 07-09-2018 14:17
16/06/2017

El ple del 15 de juny va aprovar, de manera inicial, l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana del Masnou. La vigent Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana era del 1994 i, atès els més de 20 anys transcorreguts i els canvis que han tingut lloc en aquest temps, es va considerar necessària l’elaboració d’una nova ordenança que donés cobertura a les necessitats reals i actuals del municipi en matèria de civisme i convivència ciutadana. Així ho va explicar la regidora d’Acció cívica, Sílvia Folch, qui també va detallar que s’hi havien afegit regulacions no contemplades en l’anterior ordenança “com per exemple la regulació de la contaminació acústica, l’ atmosfèrica, la visual i la lumínica”, així com deixat fora aquells temes que ja disposaven d’una regulació específica ( la publicitat, la venda i el consum de begudes alcohòliques a les vies i espais públics; els locals socials de cànnabis; la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans; la tinença d’animals, etc.). Folch es va referir a l’Ordenança com “un nou instrument encaminat a fer un municipi més amable, acollidor i sostenible” amb l’objectiu de “fomentar i promoure el civisme com un valor essencial en democràcia per garantir els drets i els deures de les persones” i va agrair especialment les esmenes presentades pels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC que havien permès millorar el document.

No obstant, l’Equip de Govern no va acceptar totes les esmenes d’ambdós grups municipals. Per part del PSC, les esmenes no acceptades eren les relacionades amb una regulació específica de l’exposició publicitària a la via pública i la possibilitat de commutar imports de les sancions per treball comunitari. Per part d’ICV-EUiA, les esmenes que no es van acceptar eren encaminades a demanar la supressió dels articles referents a la prohibició de la prostitució, la mendicitat i la venda ambulant, entenent que l’ordenança no era l’instrument adequat per regular aquests col·lectius vulnerables.

El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots) i el PSC (2 vots); en contra d’ ICV-EUiA (2 vots), i les abstencions de la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot). En termes generals, els grups de l’oposició van demanar a l’Equip de Govern vetllar pel compliment d’aquesta normativa. Federico de las Heras (PP), va demanar l’aplicació de la normativa sense arbitrarismes; Ernest Suñé (PSC), la potenciació de la prevenció amb la figura dels vigilants cívics com a eina per a millorar el civisme; i Frans Avilés (Ciutadans), una aplicació contundent de la normativa per tal que els resultats estiguin a l’alçada dels esforços. Per part de l’Equip de Govern, Sílvia Folch, va reiterar la importància i necessitat d’aquesta aprovació i va tancar el debat dient que “es posaran tots els mitjans perquè sigui efectiva”.

Moment del plenari de juny, on gran part del públic eren els veïns de Roger de Flor, 33Un altre moment destacat de la sessió plenària de juny va ser el de la moció d’urgència presentada per tots els grups municipals del plenari a excepció de la CUP-PA en relació a la situació que es produeix a l’edifici de Roger de Flor, 33 i contra l’especulació immobiliària. A la votació, s’hi va abstenir la regidora de la CUP-PA, Rosa Subirats, per estar d’acord amb la moció inicial presentada per ICV-EUiA però no amb l’actual. El portaveu d’ICV-EUiA, Màxim Fàbregas, va justificar el motiu de la presentació conjunta de la moció amb la voluntat d’ aconseguir el màxim consens al plenari, tot i que va criticar “l’estat catatònic” en el que, al seu parer, es trobava la regidoria.

Segons explica la moció, l’edifici d’habitatges, que havia estat propietat de Solvia, la immobiliària del Banc de Sabadell, va ser adquirit per part d’una empresa de compravenda de bens immobiliaris. Les persones llogateres dels habitatges de l’edifici van ser informades de la intenció del nou propietari de vendre la totalitat dels habitatges de l’edifici sobre els que vencien els contractes, una situació que va despertar les alarmes entre ells, pensant que, tot i que formalment es tracti d’una compravenda podrien estar al davant d’una operació fruit d’un procés d’execució hipotecària o de dació en pagament. Tant l’alcalde, Jaume Oliveras, com el regidor d’Habitatge, Jordi Matas, han dut a terme reunions amb els representants dels veïns per mantenir un contacte permanent amb els llogaters i oferir el suport legal i de mediació. A més, tal com va aclarir el regidor d’Habitatge, “el Banc de Sabadell no ha ofert en cap moment la compra de l’immoble a l’Ajuntament”.

L’acord va mostrar el suport de l’Ajuntament del Masnou a les famílies llogateres de l’edifici, per tal que es respectin escrupolosament tots els seus drets i no es produeixin situacions d’abús immobiliari. Així mateix, també recull la disposició per part del consistori a facilitar els recursos tècnics, jurídics i de mediació de què disposa l’Ajuntament. La moció també insta el govern a adreçar-se a l’Agència Catalana de l’Habitatge per tal que exerceixi la possibilitat del dret de tanteig i retracte en aquest cas.

A més de mostrar la preocupació per aquest cas i el suport de l’Ajuntament als veïns, l’alcalde, Jaume Oliveras, va explicar que, tal com es va constatar a la sessió tècnica participativa d'intercanvi de coneixement i de transferència d’experiències entre els membres de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, duta a terme aquest setmana al Masnou, la problemàtica habitacional és comuna arreu del territori. Per aquest motiu, Oliveras va parlar dels reptes en matèria d’habitatge “on cal una política més intervencionista per part del conjunt de les administracions”.

A l’audiència pública prèvia al Ple, els veïns afectats van tenir veu al plenari per demanar a l’Ajuntament la implementació de polítiques d’habitatge i, en concret, demanar-los l’actuació amb fermesa i rapidesa per garantir el dret a quedar-se als seus habitatges.


Altres punts aprovats:

Es va donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Aprovació inicial de la modificació del punt 2 de la Base 10 de les d'execució del pressupost, d'ampliacions de crèdit establertes en la secció tercera d'altres modificacions pressupostàries. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot); i les abstencions d’ ICV-EUiA (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'Execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2017. Aprovat per unanimitat.

Compatibilitat d'una funcionària. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot); i l’abstenció d’ ICV-EUiA (2 vots).

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l' Ajuntament del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), d’ ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots), una regidora de la CUP-PA, i el PP (1 vot); i l’abstenció de l’altra regidora de la CUP-PA.

Punts d’urgència sotmesos a votació:

Aprovació inicial de l’ expedient número 21/2017 de Modificació pressupostària per crèdit extraordinari. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot); i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).

Darrer Ple de Sandra MirasUn altre punt d’urgència va ser la presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidora de l’Ajuntament, formulada per la senyora Sandra Miras i Martínez. En conseqüència, també es va haver de nomenar el representant municipal a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià. La regidora renúncia al càrrec per un relleu pactat dins del partit, tal com ho va fer plenaris abans la regidora Laia Noy. Miras va aprofitar per fer balanç de la tasca feta durant les seves paraules d’acomiadament i també va parlar dels reptes que tenia a partir d’ara “ no me’n vaig a casa, hi ha molta feina per fer”. Tant l’alcalde, Jaume Oliveras, com el portaveu de CiU, Eduard Garcia, van tenir paraules d’agraïment per la tasca de la regidora durant els darrers dos anys.

Mocions i declaracions institucionals:

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, amb esmenes incorporades de l’Equip de Govern, a proposta del Sindicat CCOO, demanant accions per a la retirada de les plaques d'amiant dels centres de Catalunya i, pel que fa al Masnou, de l'escola Ocata. Aprovada per unanimitat.

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, amb esmenes incorporades de l’Equip de Govern, en suport als afectats de síndromes de sensibilització central. Aprovada per unanimitat.

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es va votar per punts. La votació de tots els punt excepte el segon va donar com a resultat els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), d’ ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots), i una regidora de la CUP-PA; en contra del PP i l’abstenció de l’altra regidora de la CUP-PA. El segon punt va ser aprovat per unanimitat.

Declaració Institucional presentada pels grups municipals ERC-AM-MES, CiU, PSC i ICV-EUiA en nom de l’organització sindical UGT CATALUNYA sobre millores en la regulació de les subcontractacions en l’administració pública. Es va votar per punts. La votació de tots els punt excepte el quart va donar com a resultat els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), d’ ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots), i el PP (1 vot); en contra d’una regidora de la CUP-PA i l’abstenció de l’altra regidora de la CUP-PA. El quart punt va comptar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), d’ ICV-EUiA (2 vots), i el PSC (2 vots): en contra del PP ( 1 vot) i una regidora de la CUP-PA i les abstencions de Ciutadans ( 3 vots) i l’altra regidora de la CUP-PA.

Audiència pública:

A més de la preocupació dels veïns de Roger de Flor, 33, l ’audiència pública prèvia al Ple va comptar amb intervencions de la Plataforma d’Afectats per la Crisi, qui va tornar a demanar mesures relacionades amb el lloguer de vivenda al municipi. També, els membres de l’entitat SOCNUM Casinet van tornar a la sessió prèvia al plenari per demanar el canvi de qualificació urbanística de la finca ocupada per l’entitat. Les queixes sobre la brutícia a la via pública van produir-se tant a l’audiència pública prèvia com a les intervencions del públic al final del Ple.

Plenari de juny
Plenari de juny