El Ple de juny serà el dijous 15

Última revisió 07-09-2018 14:17
09/06/2017

El proper Ple ordinari serà el 15 de juny de 2017, a les 20 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes del Ple ordinari del 27 d'abril i del 18 de maig de 2017.

2.- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4.- Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

5.- Aprovació inicial de la modificació del punt 2 de la Base 10 de les d'execució del pressupost, d'ampliacions de crèdit establertes en la secció tercera d'altres modificacions pressupostàries.

6.- Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'Execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2017.

7.- Compatibilitat d'una funcionària.

8.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l' Ajuntament del Masnou.

9.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana del Masnou.

10.- Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

11.- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

12.- Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA a proposta del Sindicat CCOO, demanant accions per a la retirada de les plaques d'amiant dels centres de Catalunya i, pel que fa al Masnou, de l'escola Ocata.

13.- Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en suport als afectats de síndromes de sensibilització central.

14.- Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

15.- Declaració institucional presentada pels grups municipals ERC-AM-MES, CiU i PSC en nom de l'organització sindical UGT CATALUNYA sobre millores en la regulació de les subcontractacions en l'administració pública.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'Audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.