El Ple de juliol serà el dijous 20

Última revisió 07-09-2018 14:18
17/07/2017

El proper Ple ordinari serà el 20 de juliol de 2017, a les 20 h, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes del Ple ordinari del 27 d'abril i 15 de juny de 2017.

2.- Presa de possessió del Sr. Dídac Miró Busquets com a regidor de la CUP-PA.

3.- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

4.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

5.- Modificar la composició de les comissions informatives i de la Comissió especial de comptes.

6.- Modificar el nomenament de representant municipal al Consell Escolar Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i al Consell Municipal de Benestar Social.

7.- Donar compte de la nova composició del Grup Municipal de la CUP-PA.

8.- Donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de CiU.

9.- Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1340, de data 30 de juny de 2017, de modificació dels membres del Consell de la Vila de l'Associació No veïnal del Casal dels Avis d'Ocata.

10.- Aprovació inicial del Pla de Desenvolupament Turístic del Masnou.

11.- Compatibilitat d'una funcionària.

12.- Festes locals per a l'any 2018.

13.- Aprovació inicial expedient número 25/2017 de Modificació pressupostària per crèdit Extraordinari.

14.- Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica.

15.- Declaració d’interès municipal de les obres de construcció d’una nova escala d’evacuació a la zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de Roman Fabra, número 3 del Masnou.

16.- Declaració de lesivitat del certificat de compatibilitat urbanística relatiu a la implantació d'una activitat de club social i associació de fumadors de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l'avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del Masnou.

17.- Desafectació de la finca ubicada enfront de l'edifici situat en el carrer de Josep Anselm Clavé, núm. 17 del Masnou i declaració com a parcel·la sobrera.

18.- Resolució recurs de reposició a l'acord del Ple de l'expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou.

19.- Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

20.- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

21.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per a la creació d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius de la vila.

22.- Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a la incorporació de 500 Mossos d’Esquadra i la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya.

23.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.

24.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA a proposta del sindicat CCOO, sobre l'escola inclusiva.

25.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana(CAL), de suport al Correllengua 2017.

26.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

A les 19.30 h començarà l'Audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.