El Ple de juliol aprova les bases per als ajuts sobre la quota de l'IBI

Última revisió 07-09-2018 14:18
21/07/2017

Ahir al vespre va tenir lloc el Ple municipal del mes de juliol. Només començar Dídac Miró, va prendre possessió del càrrec de regidor del Grup Municipal de la CUP-PA, després de la renúncia voluntària efectuada per Sandra Miras al Ple ordinari del 16 de juny. La nova incorporació va significar que es modifiqués la composició de les Comissions Informatives i la Comissió Especial de Comptes. També es va nomenar a Miró com a representant municipal al Consell Escolar Municipal, al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i al Consell Municipal de Benestar Social. Alhora es va donar compte de la nova composició del Grup Municipal de la CUP-PA. Seguint amb canvis organitzatius, es va donar compte del canvi de denominació del Grup Municipal de PDECAT-UNIÓ, que passa a denominar-se Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ).

Aprovat el Pla de Desenvolupament Turístic del Masnou

Un dels punts de l’ordre del dia era l’aprovació inicial del Pla de Desenvolupament Turístic del Masnou, que va comptar amb 17 vots a favor, els de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), Ciutadans (3 vots), el PSC (2 vots), i del PP (1); el vot en contra de la CUP-PA (2 vots); i l’abstenció d’ ICV-EUiA-E (2 vots). Ara s’obre un període d’ informació pública de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. El Pla ja va ser presentat al sector turístic i la ciutadania en general el passat 4 de maig de 2017. L’actuació va ser cofinançada per l’ Ajuntament i la Diputació de Barcelona (Diputació 75%, Ajuntament 25 %), i l’empresa escollida per la Diputació per redactar el Pla va ser Innova. En general tots els grups van felicitar la feina feta per la regidoria de Turisme, i van dir que ara el què calia era executar-lo bé. També va sorgir la preocupació pels pisos turístics, o la remunicipalització de serveis com el del port. ICV-EUiA-E va afirmar que “no ens creiem aquest pla, per la poca participació de Promoció Econòmica, per l’augment del preu dels habitatges, i la manca de neteja”. L’altre vot contrari, Dídac Miró de la CUP, va definir el pla com “marca turística de consum ràpid sense valor afegit”. Ciutadans va proposar que el pla s’autoevalués perquè fos efectiu.

Aprovades les bases reguladores per als ajuts sobre la quota de l’IBI

El Ple també va aprovar inicialment ahir per unanimitat les bases reguladores de la concessió d'ajuts sobre la quota de l' impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica, tot i no incorporar les esmenes presentades pels grups del PSC i ICV-EUiA-E, que no van ser aprovades al plenari. Noemí Condeminas va afirmar que “l’any passat varem acceptar gairebé totes les aportacions d’ ICV-EUiA-E. La voluntat de govern no és dir que no, però ens passaríem del pressupost”. Els grups pretenien amb les esmenes aplicar els focus i la quantia reservada per aquests ajuts per tal d’ arribar a més persones, però la resta de grups van opinar que perseguien casuístiques molt contretes, com en el fet de no poder disposar de dos habitatges en comptes d’ un per poder optar a l’ajut. Al respecte, ICV-EUiA-E defensava que el què calia contemplar no era si una persona disposava de dos habitatges sinó que la suma del valor cadastral d’aquests no superessin l’ import límit per optar a l’ajut. Condeminas va recordar una de les novetats d’ enguany al respecte: aquelles persones que disposessin de dos habitatges, podien optar a la convocatòria si un dels habitatges el cedien a la Borsa de lloguer social de l’Ajuntament. Va afegir que “no dic que es quedi així de manera definitiva però cal anar augmentant proporcionalment. Creiem que l’esforç d’augment es va fer l’any passat, i que el fet que no s’hagin acceptat esmenes no vol dir que no hi hagin millores per anar augmentant”.

El consistori va aprovar per unanimitat diferents punts de la sessió plenària: la ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 1340, de data 30 de juny de 2017, de modificació dels membres del Consell de la Vila de l'Associació No veïnal del Casal dels Avis d'Ocata; la compatibilitat d'una funcionària; les Festes locals per a l'any 2018, que seran el dia 21 de maig (dilluns de Pasqua Granada) i el dia 29 de juny (festivitat de Sant Pere); i l’aprovació inicial de l’ expedient número 25/2017 de Modificació pressupostària per crèdit Extraordinari per la compra d’un vehicle isotèrmic pel centre de distribució d’aliments. Tot i l’aprovació per unanimitat d’aquest últim punt el grup d’ ICV-EUiA-E va definir el seu vot com un sí crític, perquè veia “un cert grau d’ improvisació i per què no s’havia obert el centre de distribució dins el calendari”. En resposta la regidora d’ Acció Social, Noemí Condeminas va explicar el per què de la demora i va anunciar que el centre s’inauguraria a finals de setembre.

Altres punts aprovats:

• Declaració d’interès municipal de les obres de construcció d’una nova escala d’evacuació a la zona del pati interior de la zona nord de l’edifici situat al carrer de Roman Fabra, número 3 del Masnou. Aprovat amb 19 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), Ciutadans (3 vots) , ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots), PP (1), i l’abstenció del la CUP-PA (2 vots).
• Declaració de lesivitat del certificat de compatibilitat urbanística relatiu a la implantació d'una activitat de club social i associació de fumadors de cànnabis, a desenvolupar en el local situat en l'avinguda de Joan XXIII, núm. 110 del Masnou. Aprovat amb 19 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), Ciutadans (3 vots) , ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots), PP (1), i l’abstenció del la CUP-PA (2 vots).
• Desafectació de la finca ubicada enfront de l'edifici situat en el carrer de Josep Anselm Clavé, núm. 17 del Masnou i declaració com a parcel·la sobrera. Aprovat amb 19 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), Ciutadans (3 vots) , ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots), PP (1), i l’abstenció del la CUP-PA (2 vots).
• Resolució recurs de reposició a l'acord del Ple de l'expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou. Aprovat amb 19 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), Ciutadans (3 vots) , del la CUP-PA(2 vots), el PSC (2 vots), PP (1), i l’abstenció ICV-EUiA-E (2 vots). Ciutadans va titllar l’actuació d’arriscada i va donar el seu suport a l’Equip de Govern. Altres grups varen considerar que “casos com aquests no serien necessaris si es remunicipalitzés el servei”, segons Dídac Miró.

Durant el torn de preguntes, l'Equip de Govern va contestar tota una bateria de preguntes de l’oposició. Per exemple Sílvia Folch, en qualitat de regidora de Promoció Econòmica, va informar al regidor del PP, Federico de las Heras, que es tirava endavant l’ encàrrec d’ un estudi d’ impacte de l’Illa Centre a través de la Diputació de Barcelona i que serà al 50%. L’estudi farà un anàlisi de l’estructura del comerç local, realitzarà un cens, una enquesta d’hàbits de consum, i definirà estratègiques i objectius. Folch va aprofitar per esvair dubtes sobre seguretat. Va afirmar que no tenia constància d’agressions sexistes durant la Festa Major, però que això no significava que no fessin falta protocols preventius. També es va oferir a parlar extensament sobre la seguretat al municipi “majoritàriament les dades ens surten positives” va contestar a Ciutadans.
Entre d’altres qüestions, el PSC va demanar informació sobre la neteja del poble, la priorització del pla de xoc de voreres, tant de les actuacions realitzades com de les pendents; ICV-EUiA-E es va interessar per la valoració de la festa major, la dinamització d’un espai desocupat al port per a joves i el pla d’usos, i sobre el difícil accés a la platja de gossos, també va recomanar explicar millor l’ús de la zona d’ombra instal•lades a la platja. La regidora de Joventut, Neus Tallada, va explicar la valoració que havia fet l’Ajuntament sobre la Festa Major, va dir que en general era positiva i que es valoraven diferents aspectes com les activitats, la participació, la neteja, la seguretat, etc. “Evidentment moltes coses que es poden millorar, entre elles la fira. L’espai per les dimensions i per seguretat tampoc permetia la instal·lació de més elements”. Pel que fa al local de joves al port, va informar que s’ha demanat ajut a la Diputació de Barcelona per definir-hi un pla d’usos al local, però va precisar que no hi ha un calendari.
Per part de la CUP-PA va exposar una queixa respecte la dissolució de la comissió d’ Honors i Distincions i va demanar-ne una valoració al Govern. Ciutadans va aportar qüestions concretes d’alguns veïns i va recordar a la regidora d’Ensenyament, Meritxell Blanch, que tenien pendent l’elaboració d’un protocol contra la transfòbia, a qui la regidora de la matèria va contestar que s’hi estava treballant. També va preguntar si l’Equip de Govern tenir intenció de forçar els funcionaris a participar al 1-O, i va advertir que qualsevol activitat seria denunciada.
Per últim i no menys important, l’alcalde, Jaume Oliveras, va reconèixer que la qualitat del servei de la neteja havia minvat els últims temps i per això va anunciar que s’estudiarà durant l’estiu una modificació del contracte de neteja per tal de millorar el servei al municipi. El regidor del PSC, Ernest Suñé, va alegrar-se de la notícia i es va oferir a l’Equip de Govern per donar suport i col·laborar en la valoració.

Punts d’urgència

L’Equip de Govern va portar per urgència a aprovació dos temes sobrevinguts al plenari:

• Increment en les retribucions previstes en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2017.
• Aprovació inicial de l'expedient número 27/2017 de modificació pressupostària per suplement de crèdit.
Tant la urgència de l’aprovació del punt com les dues propostes van ser aprovades amb 19 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) , el PSC (2 vots), del PP (1), i l’abstenció la CUP-PA (2 vots).

Mocions i declaracions institucionals

• Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per a la creació d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius de la vila. La moció va ser aprovada amb 20 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) , el PSC (2 vots), i l’abstenció del PP (1).
• Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a la incorporació de 500 Mossos d’Esquadra i la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya. declaració institucional va ser aprovada amb 19 vots a favor de l’ Equip de Govern, amb un esmena en veu de la regidora Sílvia Folch que va ser acceptada pel proponent (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) , el PSC (2 vots), i el PP (1); la CUP-PA (2 vots) va votar-hi en contra.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer. La declaració institucional va ser aprovada amb 17 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots), i l’abstenció Ciutadans (3 vots), i del PP (1). El regidor Dídac Miró va etzibar que tot i votar a favor els semblava que “la intenció era bona però que per ara la moció era un brindis al sol perquè no hi ha pressupost” . Per la seva banda, el regidor d’Habitatge, Jordi Matas, va informar de les futures promocions previstes al municipi “per desgràcia tardarem una miqueta”, va sentenciar.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA-E a proposta del sindicat CCOO, sobre l'escola inclusiva. La declaració institucional va ser aprovada per unanimitat de tots els partits. Màxim Fàbregas va agrair els vots a favor i va afirmar que fer-ho possible “tot era una qüestió de posar-hi recursos econòmics”.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana(CAL), de suport al Correllengua 2017. La declaració institucional va ser aprovada amb 15 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots); els vots en contra de Ciutadans (3 vots), i del PP (1); i l’abstenció del PSC (2 vots).
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PP rebutjant el referèndum il•legal anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017. La declaració institucional no va ser aprovada, van votar-hi en contra l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDECAT-UNIÓ, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), l’abstenció del PSC (2 vots), i a favor Ciutadans (3 vots), i el PP (1). L’ alcalde va recordar que “la posició de l’Equip de Govern serà coherent amb la que ha tingut en aquest mandat de suport al procés”.

Audiència pública prèvia al Ple

L’audiència pública prèvia al Ple va comptar amb la participació de tres ciutadans interessats en qüestions diverses com la neteja de poble o la manca d’habitatge, la platja de gossos, o la zona d’ombres de la platja, entre d’altres. També es va demanar més publicitat de les audiències prèvies als Plens municipals perquè la gent en pogui fer ús.
Un tema ja consultat en anteriors plens va versar sobre la problemàtica viscuda per la venda de l’Edifici Roger de flor 33 (edifici Sant Miquel). El regidor d’Habitatge, Jordi Matas, va exposar que s’havia mantingut una entrevista amb la Generalitat i que l’Ajuntament estava a l’espera de rebre informació. També va avançar que els veïns i el consistori havia mantingut reunions amb una cooperativa, però que en aquest cas eren els veïns els qui tenien la última paraula. Matas va incidir en que calia esperar a saber per part de la Generalitat si la operació que es va fer l’any 2014 era legal, quan el titular d’aleshores va vendre la propietat a un banc, i així esbrinar si s’hauria d’haver ofert aleshores el dret del tempteig de retracte a l’administració. Per últim, un altre ciutadà va proposar que es fes un estudi sobre habitatge per saber si existien edificis en la mateixa situació que el de Sant Miquel.

Fotografia Ple juliol
Fotografia Ple juliol