Aquest dijous se celebra el Ple del mes de març

Última revisió 19-03-2020 19:33
18/03/2020

Mesures d’àmbit municipal continuant amb les recomanacions per fer front al coronavirus:

  • L’audiència pública prèvia la Ple ha quedat desconvocada.
  • El Ple es durà a terme amb mitjans telemàtics. 
  • Es podrà seguir, com habitualment, a través d'aquesta pàgina web. Cliqueu aquí per veure el Ple

La propera sessió ordinària del Ple municipal serà el 19 de març de 2020, a les 19 h, amb l’ordre del dia següent:


1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 de febrer de 2020.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2019.

5. Aprovació inicial i reconeixement extrajudicial de la relació número 2 de factures sense contractació i sense suficient consignació pressupostària exercici anterior.

6. Modificació de l'apartat 1 de la Base 33 de les Subvencions Nominatives atorgades per procediment directe.

7. Aprovar inicialment l'expedient número 3/2020, de Modificació per Crèdit Extraordinari finançat amb Baixa.

8. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i de la relació llocs de treball 2020.

9. Compatibilitat d'una treballadora.

10. Adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals l’Ajuntament del Masnou (LIC 19/2019).

11. Adhesió Xarxa Educació 360 de Diputació de Barcelona.

12. Modificació del contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei públic de les escoles bressol municipals Sol Solet (LIC 1/2014, Lot 1) i La Barqueta (LIC 1/2014, Lot 2).

13. Aprovació del conveni Concurs de Música Jove 2020.

14. Conveni entre l'Ajuntament del Masnou i l'Ajuntament de Teià per al traspàs d'usuaris del servei d'abastament d'aigua potable del Masnou a l'Ajuntament de Teià.

15. Establiment dels horaris i els sistemes de recollida selectiva de l’Ordenança General de Residus Municipals.

16. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del Masnou en els àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d'habitatge dotacional.

17. Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS per la tramitació administrativa per iniciar l'agermanament amb el municipi de LEUCATE.

18. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

19. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

20. Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou pel canvi en les comercialitzadores d'energia dels equipaments i dependències municipals.

21. Moció presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS adhesió a l'acord nacional per a l'agenda 2030 a Catalunya.

22. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs en suport de la llibertat d'elecció educativa.

23. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de JxCAT-UNITS a favor del manifest FEDAIA per destinar més recursos a la infantesa.

24. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per demanar la incorporació als Pressupostos Generals de l'Estat de dos milions d'euros per a millorar el passeig Marítim en el terme municipal del Masnou.

Serà el primer Ple telemàtic del municipi
Serà el primer Ple telemàtic del municipi

Documents adjunts