www.elmasnou.net

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de l'activitat contractual de l'Ajuntament del Masnou.

En aquest perfil es difonen les licitacions municipals dels contractes que es tramiten a través dels procediments oberts, restringits, negociats amb publicitat i de diàleg competitiu, com també les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

El perfil us facilita l'accés a tota la informació i documentació d'aquestes licitacions i adjudicacions municipals, alhora que assegura la transparència dels expedients de contractació.

Al perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l'adjudicació i altra informació contractual. Així mateix, també us permet consultar la normativa de caràcter general aplicable als procediments de contractació.

a) Licitacions iniciades a partir de l'1 de gener de 2011

b) Licitacions iniciades abans del 31 de desembre de 2010 (incloses les seves adjudicacions)

Informació publicada el 25 de febrer de 2011