Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
Ja es poden solˇlicitar els ajuts per a la quota de l'IBI

A partir del dilluns 11 de desembre i fins al dia 22 del mateix mes, es poden solˇlicitar els ajuts sobre la quota de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econōmica. Poden demanar-los persones que sķn propietāries de l’habitatge on resideixen i també persones que viuen en habitatges llogats perō que paguen la quota de l’IBI repercutida als rebuts de lloguer. Els habitatges no poden superar els 60.000 euros de valor cadastral. L'ajut atorgat pot ser equivalent al 60% de la quota líquida de l'IBI, amb un import māxim per solˇlicitud de 350 euros.

Els requisits per optar als ajuts estan regulats a les bases que van ser aprovades pel Ple municipal el 20 de juliol de 2017. Les persones interessades han de presentar el formulari de solˇlicitud acompanyat de la documentaciķ relativa al compliment dels requisits a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana.

Requisits que s'han de complir per optar als ajuts

A la data de meritaciķ de l’impost (1 de gener), la persona solˇlicitant (i, si escau, la seva parella) ha de complir els requisits següents:

  1. Ser propietāria o llogatera del domicili habitual. 
  2. Estar empadronada al domicili habitual. 
  3. Ser subjecte passiu de l’impost sobre béns immobles (IBI) en el padrķ o en el rebut de lloguer del domicili habitual segons el contracte.
  4. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributāries amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
  5. No tributar, ni la persona solˇlicitant ni cap de les persones integrants de la unitat familiar empadronades al domicili, en concepte d’impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no sigui l’habitatge habitual i un māxim d’una plaįa d’aparcament. 
  6. Només es valoraran les solˇlicituds de les persones que disposen d’un altre immoble quan aquest s’hagi cedit a la Borsa de Lloguer Social municipal. La persona que ha llogat l’habitatge que ha estat cedit a la Borsa de Lloguer Social municipal també pot solˇlicitar l’ajut sobre la quota de l’IBI, sempre que tingui repercutit l’import de l’impost en el rebut de lloguer.
  7. Residir en un habitatge amb un valor cadastral inferior als 60.000 euros. 
  8. Disposar d’uns ingressos que no superin les quanties següents:

a) Per a una persona sola empadronada al domicili: 2 vegades l’IRSC de 2015 (1.138,24 euros mensuals o 15.935,36 euros anuals).
b) Per a dues persones empadronades al domicili: 2,5 vegades l’IRSC de 2015 (1.422,80 euros mensuals o 19.919,20 euros anuals).
c) Per a tres persones o més empadronades al domicili: 3 vegades l’IRSC de 2015 (1.707,36 euros mensuals o 23.903,04 euros anuals).
d) Per a una família en quč resideixi una persona que acrediti una disminuciķ amb certificat emčs per l’ICASS o per a una família monoparental: 2,5 vegades l’IRSC de 2015 (1.422,80 euros mensuals o 19.919,20 euros anuals).

Si la persona solˇlicitant compleix dos dels requisits establerts en aquest darrer apartat, se li aplica aquell que li resulta més favorable.

Informaciķ publicada el 5 de desembre de 2017
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00