www.elmasnou.net
Cliqueu aquí per obtenir el document sencer de les ordenances fiscals 2006

Aquest és l'índex de totes les ordenances fiscals 2006 (taxes, impostos i contribucions especials).

Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats administratives

Taxa per expedició de documents administratius

Taxa per concessió de plaques, patents i altres distintius anàlegs

Taxa per llicència d'autotaxis

Taxa per llicències urbanístiques

Taxa per llicència i permís municipal ambiental i de comunicació prèvia

Taxa de cementiri municipal

Taxa per recollida d'escombraries

Taxa per prestació de serveis i actuacions administratives al Mercat Municipal

Taxa per retirada de vehicles de la via pública i estada al dipòsit municipal

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal

Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat o a una part important del veïnat

Taxa per obertura de clots o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o vorereres de la via pública

Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament exclusiu

Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d'ús públic local

Impostos

Impost sobre béns immobles

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Contribucions especials

Contribucions especials

Preus públics

Ordenança general dels preus públics municipals

Per prestació de serveis d'atenció domiciliària

Per utilització de les instal·lacions del Complex Poliesportiu Municipal, serveis esportius i activitats

Per ensenyaments especials en establiments municipals

Per prestació de serveis de logopedia

Per prestació de serveis dels locals de Ca n'Humet

Per prestació de serveis d'escola bressol municipal

Per utilització dels espais de l'Edifici Centre

Informació publicada el 12 de gener de 2006