www.elmasnou.net
Comproveu quan heu de pagar els vostres tributs amb el Calendari Fiscal 2017 i guanyeu comoditat domiciliant els pagaments!

Per a més informació, podeu adreçar-vos al telèfon:
93 557 17 48
Adreça electrònica
Cliqueu aquí per obtenir el calendari i la butlleta en format PDF

Pagament fraccionat de l'IBI

Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la domiciliació bancària.

Per a qui ja compleixi aquest requisit de domiciliació, es procedirà automàticament al càrrec fraccionat de l’IBI en quatre fraccions del 25 % cadascuna, en les dates següents: 4 de maig, 4 de juliol, 4 de setembre i 3 de novembre de 2017.

Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de l'impost de béns immobles urbans i rústics obligatòriament ha de sol·licitar-ne la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta que trobareu al PDF i trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del dia 25 d’abril de 2017.

Pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials

Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la domiciliació bancària.

Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliació, es procedirà automàticament al càrrec fraccionat de les exaccions municipals industrials en dues quotes, en les dates següents: 5 d’abril i 4 d’octubre de 2017.

Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials obligatòriament ha de sol·licitar la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del dia 27 de març de 2017. Si no s’opta per la domiciliació bancària, no hi ha cap possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, com tampoc les exaccions municipals industrials, el pagament de les quals només es podrà fer en les dates
especificades al calendari fiscal.

Domiciliació bancària de la resta de tributs

Es pot sol·licitar la domiciliació bancària de la resta de tributs abans de la data d’inici del cobrament en període voluntari perquè tingui efecte en el mateix exercici de 2017.

Informació per a les persones sense domiciliació bancària

En cada període rebreu un tríptic que us permetrà efectuar el pagament de tributs en qualsevol de les entitats col·laboradores. La no recepció del tríptic no exclou el pagament del tribut. En aquells tributs gestionats directament per l’Ajuntament, si no el rebeu abans del termini, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”) i us en lliuraran un duplicat per tal que pugueu fer-ne el pagament.

Exposició pública

El termini d’exposició pública dels padrons als quals fa referència aquest calendari serà de vint dies naturals, que s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al tauler electrònic d'aquest Ajuntament.

Observacions

La ciutadania ha de comunicar a l’Administració municipal qualsevol canvi dels seus béns sotmesos a tributació, ja sigui l’adquisició d’un bé immoble o el canvi del domicili fiscal.

Molt important

Una vegada transcorregut el termini assenyalat en aquest calendari per a cada tribut, els deutes pendents de pagament s’hauran d’exigir per la via de constrenyiment, tal com determina el Reglament general de recaptació, que comporta un increment de la quota amb recàrrecs, costes i els interessos corresponents.

Per al vostre interès, és important que us cenyiu als terminis fixats.

Per a més informació

Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu adreçar-vos al telèfon de Recaptació (93 557 17 48), a l’adreça de correu electrònic (recaptacio@elmasnou.cat).

Delegació ORGT

L’Ajuntament del Masnou té delegat en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) els següents tràmits:

  1. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
  2. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
  3. Recaptació executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic local.
  4. Gestió i recaptació de les multes de trànsit.

Per informar, solucionar dubtes i fer gestions i tràmits relacionats amb aquests tributs, hi ha un punt de gestió de l’ORGT ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Masnou (Roger de Flor, 23). L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Així mateix, també es pot obtenir informació i fer tràmits al Centre d’Informació Tributària, mitjançant els telèfons 93 202 98 01 i 93 202 98 02, de 8.15 a 17.45 h (divendres fins a les 14.45) i també a la seu electrònica de l'ORGT: http://orgt.diba.cat (disponible les 24 hores del dia).

NOVETATS

A partir d’aquest any 2017 el cobrament de les exaccions municipals urbanes (recollida d’escombraries dels habitatges i entrada de vehicles) es passa a finals d’any (des del 4 de setembre fins al 6 de novembre) i deixen d’estar fraccionades. Per tant, els rebuts domiciliats es cobraran en una sola vegada el dia 4 d’octubre de 2017.


CALENDARI FISCAL 2017

Del 3 d'abril al 6 de juny de 2017

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

(Tribut delegat a la Diputació de Barcelona)

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 2 de juny de 2017.


Del 4 de setembre al 6 de novembre de 2017

EXACCIONS MUNICIPALS D’URBANA REFOSES

(Recollida d’escombraries habitatge i entrada de vehicles)

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 4 d'octubre de 2017.

Del 23 de març al 23 de maig de 2017

EXACCIONS INDUSTRIALS REFOSES

(Recollida d’escombraries industrials, ocupació via pública, i taules i cadires via pública)

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 50% s’efectuaran els dies següents:

1r termini: 5 d’abril de 2017

2n termini: 4 d’octubre de 2017


Del 4 de maig al 4 de juliol de 2017

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 25% s’efectuaran els dies:

1r termini: 4 de maig de 2017

2n termini: 4 de juliol de 2017

3r termini: 4 de setembre de 2017

4t termini: 3 de novembre de 2017


Del 26 de maig al 26 de juliol de 2017

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 2 de juny de 2017.


Del 15 de setembre al 15 de novembre de 2017

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, IAE (empresarials, professionals i artístiques)

(Tribut delegat a la Diputació de Barcelona)

Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 2 de novembre de 2017.

Informació publicada el 24 de gener de 2017