www.elmasnou.net
PortadaPortada - AlcaldiaAlcaldiaPortada - Alcaldia - Junta de governJunta de govern

Composició

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde, Sr. Jaume Oliveras i Maristany,  que la convoca i presideix, i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació. Actualment, està constituïda pels regidors següents:

Sra. Sílvia Folch i Sánchez

Sr. Ricard Plana i Artús

Sra. Neus Tallada i Moliner

Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué

Sr. Albert Alfaro i Giró

Competències

Són competències de la Comissió de Govern l'assessorament i suport a l'Alcaldia, l'estudi previ de totes les propostes que l'alcalde hagi de presentar al Ple, i l'aprovació de totes aquelles de caràcter decisori que li siguin delegades per l'alcalde o els altres òrgans de la corporació.

Calendari

La Junta de govern es reuneix setmanalment tots els dijous.

Acords

Per veure els acords de la Junta de Govern Local, cliqueu aquí.