Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
Habitatge d'ús turístic

Concepte, regles i principis generals
Són establiments d’allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, de manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant un preu, allotjament temporal en les unitats d’allotjament, així com altres serveis turístics d’acord amb les condicions que estableix el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic.

El titular d’un establiment d’allotjament turístic
S’entén per titular d’un establiment d’allotjament turístic aquella persona, física o jurídica, propietària o no dels locals i/o instal·lacions, que els explota comercialment sota els principis d’unitat empresarial d’explotació i responsabilitat del compliment de la normativa turística davant l’Administració.

Com puc fer la comunicació?
La persona titular ha de presentar, prèviament a l’inici de la seva activitat, una declaració responsable conforme compleix els requisits exigits per la normativa turística, acompanyada d’una instància.
La documentació es presenta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Un cop presentada la documentació pot iniciar l’activitat.

Què he de tenir en compte?
-En el supòsit que la verificació tècnica de l’establiment sigui contradictòria amb les dades declarades responsablement, la Direcció General de Turisme ha d’ajustar, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, les dades inscrites a la realitat verificada, sens perjudici de les actuacions que en matèria sancionadora correspongui impulsar.
-Els establiments d’allotjament turístic que inicien la seva activitat a Catalunya s’inscriuen d’ofici al Registre de Turisme de Catalunya (Oficina de Gestió Empresarial).
-La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibit per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o limitada pels estatuts de la comunitat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
-Els habitatges no poden ésser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula d’habitabilitat.
-Els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat.

Documentació:  
Art. 68 Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
a) Les dades de l’habitatge i la seva capacitat legal màxima.
b) Les dades del propietari o propietària.
c) El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
d) La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.
e) Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.
3. En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de comunicació prèvia contindrà, a més de l’anterior:
a) Dades de la persona gestora.
b) Declaració responsable conforme la persona gestora disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge.

Altres informacions:El propietari d’un habitatge d’ús turístic té l’obligació de:
-Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències
-Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge
-Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, a través del web dels Mossos d'esquadra Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge
-Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).

Més informació

Formulari

Informació publicada el 26 de juny de 2013
Compartir:Comparteix al facebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00