L'Equip de Govern preveu 2,2 milions més per al pressupost del 2020

Última revisió 30-10-2019 09:06
29/10/2019

L’esborrany del pressupost per al 2020 estableix una pujada de 2.243.227 euros. Així ho va explicar l’Equip de Govern (ERC-AM) ahir, 28 d’octubre, en audiència pública. La proposta es portarà a la propera sessió del Ple municipal, que tindrà lloc el 30 d’octubre, per sotmetre-la a votació.

L’alcalde, Jaume Oliveras; el regidor d’Hisenda, Oriol Fernández; i el gerent del consistori, Alexandre Álvarez, van exposar els comptes, que preveuen aquest augment significatiu de prop del 9% tant d’ingressos com de despeses en relació amb l’any anterior. Si el Ple hi dona llum verda, la xifra que conformarà els pressupostos per al 2020 ascendirà a un total de  27.209.797 euros.

El pressupost, segons va dir el regidor d’Hisenda, “intenta garantir els serveis públics locals, mantenir l’esforç inversor que s’ha fet els darrers anys, la sostenibilitat financera i fer una gestió eficient dels recursos”. L’alcalde va destacar l’autonomia financera de l’Ajuntament, “que és al voltant del 70%”. La previsió, segons va dir, “és acabar l’any amb un nivell d’endeutament del consistori del 28%”. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda va explicar que, per llei, les administracions locals no poden tenir un endeutament superior al 75% dels ingressos corrents. “El del Masnou és un nivell bo, però no treu que és un endeutament de més de 6 milions d’euros i, per tant, hem de fer front a les amortitzacions corresponents”, va aclarir. El pressupost del 2020 preveu amortitzar 1,6 milions d’euros.

Pel que fa als ingressos, la partida més grossa és la corresponent a l’impost sobre els béns immobles (IBI), que és d’aproximadament 9 milions d’euros, seguida per les transferències de l’Estat, de prop de 5 milions, i d’altres taxes.

La despesa més important correspon al personal, per valor de 10,7 milions d’euros, seguida per les despeses corrents en béns i serveis (els contractes que ja estan assignats), de 9,7 milions d’euros. Les despeses financeres (els interessos del deute) baixen un 20% i, les transferències corrents, que corresponen a subvencions, ajuts i concessions, són de gairebé 2 milions d’euros.

Per regidories, Recursos Humans i Manteniment representen el 77% de la despesa corrent. En el cas de la de Manteniment, es va aclarir que s’inclouen els subministraments d’aigua, llum i gas, que ascendeixen a prop d’1 milió d’euros. Oriol Fernández també va explicar el motiu de les variacions substancials reflectides al pressupost respecte l’any 2019. “Hi ha un cert moviment dins dels orgànics que fa que algunes variacions de tant per cent puguin cridar l’atenció, però responen a moviments que hi ha hagut entre les regidories més que a increments o baixades considerables dins d’aquestes”. Per exemplificar-ho, va posar el cas de la Regidoria d’Igualtat, que baixa la seva dotació pressupostària perquè la partida del servei del Centre de Recursos i Informació per a la Dona (CIRD) passa a Acció Social. “De fet, —va continuar— a Igualtat s’incorporen prop de 6.500 euros per accions destinades a la prevenció de la violència masclista”. El cas de la partida de Promoció Econòmica és similar: baixa perquè la part de fires es trasllada a Turisme.

Una altra manera de veure la despesa és per politiques de despesa. La més important respon al benestar comunitari (16%), seguida de seguretat i mobilitat ciutadana (13%) i habitatge i urbanisme (10%).

Més dotació per a inversions

La partida d’inversions reals puja a més de 3 milions d’euros. La variació de més d’un milió d’euros respecte al 2019 és possible gràcies a la combinació de recursos propis (endeutament a través d’un préstec de 2.540.100 €) i externs (una subvenció de la Diputació de Barcelona de 520.000 €). Com va explicar l’alcalde, “busquem continuar aquest esforç inversor orientat a la millora de l’espai urbà i dels equipaments municipals iniciat el 2015, amb la proposta de destinar-hi un total de 3.060.100 d'euros”.

La previsió d’inversions es concreta a continuar el pla de xoc per arreglar voreres i calçades (500.000 €), acabar projectes que tenen previstes més fases, com la segona del Complex Esportiu (400.000 €), desenvolupar el parc de Vallmora (200.000 €) o acabar de dotar d’inversions l’aparcament de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil (110.000 €), entre d’altres. També es preveuen 250.000 euros per adquirir habitatges que puguin ser destinats a ús social, 150.000 eruos per a millores als equipaments educatius, 100.000 euros per a la previsió de nous elements a la platja i el passeig Marítim, així com d’altres millores puntuals com la del carrer de l'Uruguai (75.000 €) i el Mercat Municipal (50.000 €).

Pressupostos participatius

Entre aquesta previsió d’inversions, es va destacar una nova partida relacionada amb la participació ciutadana (250.000 €) “per fer front a les propostes que surtin d’un procés participatiu amb la ciutadania per poder decidir projectes inversors al municipi”, va explicar el regidor d’Hisenda. Si tira endavant l’aprovació d’aquest pressupost (els republicans governen en minoria amb 9 regidors i regidores), la ciutadania podria decidir la destinació d’un milió d’euros del pressupost d’inversions durant el període 2020-2023.

Acabada la presentació per part dels representants municipals, algunes de les persones assistents van exposar diverses preguntes, la majoria relatives a les inversions en el manteniment dels espais públics.

 

La partida d'inversions reals puja a més de 3 milions d'euros
La partida d'inversions reals puja a més de 3 milions d'euros