El ple de setembre serà el dijous 20

Última revisió 14-09-2018 13:49
14/09/2018

La sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament del Masnou serà el dia 20 de setembre de 2018,  a les 20 h a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:
1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 21 de juny i de l'acta del Ple ordinari del 19 de juliol de 2018.
2.- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
3.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
4.- Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l’any 2018 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
5.- Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment dels objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2018 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
6.- Aprovació inicial de l'expedient núm 17/2018 Suplement de Crèdit capítol 1 amb baixa Fons de Contingència.
7.- Increment retribucions personal previstes a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2018.
8.- Aprovació inicial expedient modificació de crèdit extraordinari 19/2018 per baixa.
9.- Aprovació de l’establiment de la recollida comercial segregada de paper cartró i la delegació de la competència al Consell Comarcal del Maresme.
10.- Aprovació inicial de les cartes de serveis municipals: Promoció Econòmica, Serveis Socials, OMIC, Arxiu, OAC i Recursos i Humans.
11.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
12.- Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Masnou 2016-2021.
13.- Aprovació de la de realització de pròrroga del contracte "Servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l'arbrat del municipi del Masnou" entre el dia 1 d’octubre de 2018 i 31 de març de 2019.

14.- Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

15.- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

16.- Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES per a l'adhesió al Correllengua 2018.

Documents adjunts